Vår Värdegrund

LaVie AB är ett företag som strävar efter att erbjuda individer med psykisk- och /eller missbruksproblematik, sociala problem, begåvningshandikapp en möjlighet att förändra sina liv i en positiv riktning. Detta möjliggörs genom att hela organisationen genomsyras av en tilltro till individernas tro och förmåga till en positiv förändring. Alla människor har ett lika värde och skall ges samma möjlighet till att utvecklas utifrån sina inneboende resurser. Att möta individer med en psykisk- och/eller missbruksproblematik, sociala problem eller ett annat funktionshinder kräver kunskap, erfarenhet och kännedom om de problem dessa individer kämpar med. Ledord i möten med dessa individer måste vara respekt och tillit.

LaVie AB är därför måna om att anställa personer med olika erfarenheter och kunskaper samt att försöka upprätthålla en köns- och åldersstruktur hos personalen som är gynnsam för klienterna. Alla anställda har lägst en behandlingsassistentsutbildning.

Vi lägger stor vikt vid att motivera och möjliggöra förändringar för de individer vi arbetar med genom att skapa en relation som tillåter detta.

Våra ledstjärnor

”Alla har rätt till ett lika värde”
”Alla skall mötas med respekt”
”Alla har rätt till ett tryggt och värdigt liv”

”Alla har viljan och förmågan till förändring”
”Alla skall ses utifrån en helhetsbild”
”Det är individens önskan som skall tillvaratas”

”Alla ska ges möjligheten att förändras”

Vision

LaVie AB strävar efter att skapa en organisation som innehåller alla de delar som är nödvändiga för en varaktig förändring till det bättre för de individer vi arbetar med. LaVie AB:s övertygelse är att en individ behöver ett boende, en meningsfull sysselsättning,en god omvårdnand, en bra sjukvård, en bra social gemenskap samt intressen att utöva. Detta gör att vi har en stor flexibilitet då det gäller uppdragen vi får, ingenting är omöjligt om man planerar och fokuserar på rätt saker. Därför är visionen att det, inom LaVie:s organisation skall finnas verksamheter som möjliggör uppfyllandet av dessa behov.